Vangnetvoorzieningen

0
utrecht op straat

Wat voor de jongeren geldt, geldt net zo goed voor de volwassen Utrechters. De grote meerderheid voelt zich redelijk tot zeer gelukkig met het leven dat ze leiden in deze mooie stad. De rol van de gemeente daarin is ondergeschikt, maar wel belangrijk. De kwaliteit van de (directe) woonomgeving, de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen en voldoende mogelijkheden om binnen de stad te werken en te recreëren zijn voor deze groep de belangrijkste opdrachten voor de gemeente.

Eigen verantwoordelijkheid

Een deel van de Utrechters heeft meer problemen om hun leven op de rails te houden of te krijgen. Het is van groot belang dat ook deze groep kan blijven meedoen in de Utrechtse samenleving. Dat vraagt de inzet van de gemeente op het terrein van werk en inkomen, wonen en maatschappelijke (re)activering. Voor Stadspartij Leefbaar Utrecht staat daarbij altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Utrechter voorop. Iedereen heeft de plicht om eerst alles te doen wat in zijn of haar mogelijkheden ligt om problemen op te lossen, voordat er een beroep gedaan wordt op de vangnetvoorzieningen van de overheid.

Eén adequaat loket zonder wachtlijsten

Maar als dat moment gekomen is, dan moet er snel en adequaat hulp geboden worden.  Daarvoor is een vangnet nodig van hoge kwaliteit, zonder wachtlijsten en zonder ‘kastje-naar-de-muur’ verwijzingen. Het meest doeltreffend is bundeling van alle benodigde informatie op één goed toegankelijke plek. Als je niet weet waar, waarvoor en hoe je ondersteuning kunt krijgen, werkt een sociaal vangnet niet. Daarbij moet versnippering van hulp over een groot aantal hulpverleners voorkomen worden. Voorts is het van groot belang te werken aan een basale beheersing van de Nederlandse taal. Pas dan kan er sprake zijn van begeleiding en toeleiding naar werk.

Concreet betekent dat:

  • Strikte toepassing van landelijke regelgeving op het terrein van sociale zekerheid;
  • Alle re-integratiebedrijven afrekenen op geleverde resultaten;
  • Alle informatie is verkrijgbaar bij één loket;
  • Maximaal twee hulpverleners bij één probleemsituatie;
  • Voortgaan met het hostelbeleid en de ‘skaeve huzen’;
  • Intensiveren van de controle op uitkeringsfraude, illegale bewoning en illegaal verkregen inkomen/vermogen.

Wijkwelzijn

Wijkwelzijnsorganisaties zullen zich meer dan ooit moeten richten op het versterken en verzelfstandigen van de mensen die een beroep op hen doen. Stadspartij Leefbaar Utrecht blijft protesteren tegen het ‘pamperen’ door welzijnswerkers: er mag geen sprake zijn van een onnodige en/of langdurige afhankelijkheid tussen hulpvrager en hulpverlener. We hebben het hierbij niet over de mensen die door lichamelijke en/of psychische kenmerken serieus afhankelijk zijn van ondersteuning, maar de mensen die heel veel zelf zouden kunnen realiseren, indien zij over de juiste faciliteiten en informatie zouden beschikken.

Schuldhulpverlening

Utrechters die problemen hebben om hun financiën op orde te houden of te krijgen, dient er in een vroeg stadium adequate en laagdrempelige hulp beschikbaar te zijn. Helaas zijn hiervoor lange wachtlijsten ontstaan. Juist wanneer de gemeente actief optreed bij de eerste signalen over financiële problemen, kan een langdurig schuldhulpverleningstraject voorkomen worden. Wachtlijsten zijn dan ook uit den boze, een samenhangende aanpak is in deze tijd van crisis essentieel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |