Utrechtse jeugd en jongeren

0
jeugd utrecht

Van alle grote steden heeft Utrecht in verhouding veruit de meeste jongeren. Omdat dit de komende 20 jaar niet verandert, is het een uitdaging om jongeren bij de stad te betrekken en echt mee te laten doen, zodat zij op den duur de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Utrecht. De ouders hebben hierin de absolute hoofdrol, daarnaast zijn er belangrijke rollen voor het onderwijs en de gemeente. Het is de taak van de gemeente om in die balans van bescherming en uitdaging de juiste faciliteiten te bieden voor de zich ontwikkelende jeugd.

Stimuleren van initiatief

Met ruim 80 procent van de jongeren gaat het goed, zonder dat de gemeente zich met hun opvoeding bezig houdt. Om deze groep te stimuleren, is het van belang dat hen ruimte wordt geboden voor het ontwikkelen van eigen initiatieven en laagdrempelige activiteiten in zelfbeheer. Via ‘creatieve zones’ kunnen we de energie van jongeren omzetten in positieve en creatieve activiteiten, die tegemoet komen aan de ‘NUcultuur’. De kansen liggen in elk geval voor het grijpen in de Cartesiusdriehoek, Rotsoord en in de Merwedekanaalzone.

Concreet betekent dat:

 • Snuffelstages om kennis te maken met kunst, sport en cultuur;
 • Stimulering van jongerenvoorzieningen in zelfbeheer;
 • Effectiever gebruik van tijdelijke accommodaties voor jongereninitiatieven tegen een acceptabele prijsstelling;
 • Structurele budgetten voor jongereninitiatieven op het gebied van sport en cultuur;
 • Meer mogelijkheden voor jongeren en cultuur met de U-pas.

Afglijden voorkomen, afbraak aanpakken

Maar met zo’n 15 procent van de jongeren gaat de opvoeding minder goed: die groep heeft begeleiding nodig om op te groeien tot verantwoordelijke burgers. Belangrijke factoren hierbij zijn taalachterstand en structurele armoede. Het is van groot belang dat deze groep wordt opgenomen in de leefwereld van al die jongeren die met minder problemen te maken hebben. Een afgewogen aanbod van voorzieningen kan voorkomen dat deze jongeren afglijden.

De kleine groep jongeren die zich desondanks alleen nog maar inzet voor de afbraak van onze samenleving, moet via stevige maatregelen teruggebracht worden tot acceptabel sociaal gedrag. Daarvoor moet zo nodig een keiharde aanpak gelden, dat wil zeggen lik op stuk beleid zonder uitzonderingen en zonder mededogen.

Concreet betekent dat:

 • Lik op stuk beleid voor raddraaiers en verplichte betrokkenheid van de ouders bij de strafoplegging en de strafuitvoering;
 • Bij schade door vandalisme wordt ingezet op het verhalen van schade op de veroorzakers; slachtoffers kunnen bij hun schadeverhaal worden bijgestaan;
 • Waar nodig worden alcohol-, gebieds-,  en/of samenscholingsverboden toegepast;
 • Bij aanhoudend wangedrag zal het uiterste middel van huisuitzetting ingezet worden.

 

De rol van de ouders

De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig heeft de grootste groep ouders de vaardigheden om de opvoeding van hun kinderen succesvol vorm te geven, maar helaas lukt dit niet iedereen. Opvoeden gaat niet vanzelf, daarom verdienen die ouders de steun en de hulp van de overheid in de vorm van opvoedingsondersteuning, voorscholen en andere vormen van kinderopvang.

Die ouders die de opvoeding overlaten aan de samenleving (de straat), zullen met krachtige maatregelen in de sfeer van inkomen en wonen gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij strafoplegging en strafuitvoering in het geval van minderjarigen  moeten de ouders altijd betrokken worden gedurende de gehele procedure.

Concreet betekent dat:

 • Behoud en verdere ontwikkeling van voorscholen, opvoedingsondersteuning en andere vormen van kinderopvang;
 • Naast drang ook passende dwang voor ouders die hun opvoedende taak verwaarlozen;
 • Extra mogelijkheden voor ondersteuning aan kinderen die langdurig in armoede leven;
 • Schone, veilige speelplekken met voldoende uitdaging voor het opgroeiende kind.

De rol van het onderwijs

De school is belangrijk in de groei van kinderen tot verantwoordelijke burgers. Het ontwikkelen van vaardigheden en talenten, het doorgeven van de noodzakelijke kennis over  onze complexe samenleving en samen leren werken op basis van wederzijds respect om tot resultaten te komen zijn volgens  ons de belangrijkste taken van het onderwijs.

Stadspartij Leefbaar Utrecht vindt dat de school, buitenschoolse opvang en de ouders de verschillende verantwoordelijkheden goed met en op elkaar moeten afstemmen. De gemeente en de schoolbesturen hebben eveneens een partnerschap, waarbij de belangen van de leerling altijd voorop zouden moeten staan.

Stadspartij Leefbaar Utrecht verwacht van de schoolbesturen een evenwichtige aanname van kansrijke en minder kansrijke kinderen in hun scholen. Hiervoor is een gezamenlijk inschrijfmoment noodzakelijk voor alle kinderen voor alle scholen vanaf 2½ jaar. Ook verwachten wij kwaliteitsdenken van de schoolbesturen wanneer de (on)mogelijkheden van uitbreiding van schoollocaties aan de orde zijn. Maximale schoolgroottes kunnen bepaald worden door de bestaande locaties en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook door de keuze een intieme, veilige buurtschool te willen zijn.

Concreet betekent dat:

 • Tempo maken met de Masterplannen huisvesting onderwijs;
 • Buurtscholen moeten een afspiegeling van de wijk vormen;
 • Veilige en gezonde schoolgebouwen met een goed binnenklimaat;
 • Alle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd tenminste één zwemdiploma en maken daarnaast kennis met allerlei sportieve en culturele activiteiten;
 • Veilige en herkenbare (fiets)routes naar school;
 • Voldoende betaalbare en geschikte accommodaties voor buitenschoolse opvang;
 • Voldoende aanbod van voortgezet onderwijs en benodigde stageplaatsen;
 • De beschikbaarheid van stageplaatsen vormt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven een expliciete vestigingsvoorwaarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |