Stedelijke voorzieningen op niveau

0
straat utrecht

Stadspartij Leefbaar Utrecht kiest voor een mix van kleinschalige voorzieningen op buurt- en wijkniveau, naast een evenwichtig gespreid netwerk van stedelijke voorzieningen. Zeker in tijden van economische onzekerheid is het van groot belang te blijven investeren in voorzieningen voor sport en cultuur.

De economische betekenis van deze voorzieningen zijn onomstotelijk bewezen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk voor bedrijven en instellingen. Zij bieden op hun beurt werkgelegenheid aan de Utrechters, die graag in hun aantrekkelijke stad  willen (blijven) wonen, werken of studeren. Dat steeds meer toeristen ons weten te vinden, waardoor Utrecht internationaal steeds bekender wordt, is mooi meegenomen.

 

Voorzieningen voor de woonomgeving

‘Schoon, heel, groen en veilig’ zijn en blijven voor Stadspartij Leefbaar Utrecht de kernbegrippen voor de kwaliteit van de woonomgeving. In elke buurt moet voldoende groen aanwezig zijn. Groen met een hoge (gebruiks-)kwaliteit is voor bewoners vaak  zelfs belangrijker dan het aantal vierkante meters. Naast goed onderhoud van de openbare ruimte is ook het bewaken van de kwaliteit door handhaving van de regels van groot belang. Wij zullen blijven inzetten op de handhaving van de veiligheid en openbare orde, door de inzet van bestaande en nieuwe instrumenten voor het daadwerkelijk handhaven, als op het opleggen van geschikte en doeltreffende straffen en andere strafrechtelijke dwangmiddelen.

Kwaliteit van de woonomgeving valt of staat met de verantwoordelijkheid die de mensen zelf daarbij hebben en moeten nemen. Het spreekt voor zich dat van alle Utrechters verlangd wordt dat men rekening houdt met het milieu. Of dat nu gaat om het vermijden van papier op straat of eens iets minder vervoer met de auto, alle beetjes helpen.

Groen in zelfbeheer

De gegroeide betrokkenheid van de Utrechters bij de kwaliteit van de openbare ruimte moet gekoesterd worden door het behoud van voldoende financiële ruimte om in te spelen op initiatieven, zoals groen in zelfbeheer en bewonersgroepen die zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu, het groen en de openbare ruimte.

Concreet betekent dat:

 • Blijven investeren in het inlopen van achterstallig onderhoud;
 • Het schoonniveau van de openbare ruimte verhogen van een 6 naar een 7, ook buiten de binnenstad en de parken;
 • Speelplekken en directe omgeving onderhouden op het niveau 8;
 • De buurtveger, een succes in Lombok, in meer wijken toepassen om intensief gebruikte winkelstraten/pleinen en andere openbare gebieden schoon te houden;
 • In overleg met actieve wijkbewoners de kwaliteit van het groen verbeteren;
 • Uitbreiding toezicht en handhaving door toezichthouders om met effect op te treden tegen vervuiling, oneigenlijk gebruik en agressief en hufterig gedrag in de openbare ruimte;
 • Samenwerking/afstemming met huismeesters van woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders rondom wooncomplexen.

Voorzieningen voor wijkeconomie

Ter ondersteuning van leefbare wijken en de lokale economie wil Stadspartij Leefbaar Utrecht vooral inzetten op inpassing en ondersteuning van kleine buurtwinkels in herstructureringsgebieden en behoud van kleinschalige winkelstrips naast een aantal goed geoutilleerde wijkwinkelcentra. Er is grote behoefte aan kleinschalige bedrijfsverzamel-gebouwen voor startende ondernemers en zzp-ers in de wijken Voor de aantrekkelijkheid van de bedrijfsterreinen die de stad rijk is, is het van groot belang dat deze, waar mogelijk, voldoende flexibel worden bestemd zodat aanpassing op een veranderende vraag uit de markt snel kan worden opgepakt. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven moet de toename van de werkgelegenheid voor de Utrechters één van de belangrijkste criteria zijn

Concreet betekent dat:

 • Behoud winkelplinten in woongebieden en nieuwe in herstructureringsgebieden;
 • Mede gebruik winkelplinten voor huisvesting zzp-ers en starters;
 • Nieuwe bedrijven selecteren op belang voor lokale werkgelegenheid;
 • Meer aandacht voor bestaande bedrijfsterreinen en niet alleen voor de nieuwe.

Kansenzonebeleid

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil een aantal kansenzones inrichten. Kansenzones zijn gebieden met regelingen, die het voor bestaande en nieuwe ondernemers aantrekkelijk maken zich hier te vestigen. Uit het stimuleringsbudget van de lokale economie kunnen de ondernemers aanvragen doen voor investeringen in hun onderneming, zoals het onderhoud van winkelpanden of het vernieuwen van apparatuur. Met de invoering van dit project wil Stadspartij Leefbaar Utrecht kleine en middelgrote Utrechtse ondernemers ondersteunen en tegelijk de wijkeconomie versterken.

Cultuur

Culturele wijkvoorzieningen moeten mede de basis bieden voor de vorming van een hechte sociale samenleving in de toekomst. De stedelijke culturele infrastructuur moet voldoende robuust en veelzijdig zijn om de Utrechtse cultuurmakers en het aanstormend talent de mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en zich in al zijn verscheidenheid aan de Utrechters te tonen. Daarnaast moeten de nationale culturele toppers die Utrecht als thuisbasis hebben, in staat worden gesteld hun hoge niveau te handhaven en waar mogelijk nog uit te bouwen.

Cultureel ondernemerschap

Na het grootse succes van de culturele zondagen, een kroonjuweel van Stadspartij Leefbaar Utrecht, willen wij de gedachte achter de culturele zondagen verder uitbouwen. Dat betekent ruim baan voor cultureel ondernemers in de wijken die een bijdrage leveren aan de cultuurbeleving, de cultuuruiting en de culturele samenhang van de Utrechtse wijken en hun bewoners.

Cultuur in Leidsche Rijn

De komende raadsperiode zal Leidsche Rijn de wijk zijn waar veel kansen opgepakt moeten worden. Kansen die de afgelopen 2 jaar samen met cultureel ondernemers uit de oude en de nieuwe stad uitstekend in kaart gebracht zijn. Om de ambitie Culturele Hoofdstad 2018 waar te maken, zal gekozen moeten worden door het verbinden van de oude met de nieuwe stad. De jongeren zullen deze culturele verbinding moeten dragen, niet alleen op weg naar 2018 maar ver daarna.

Een nieuw te bouwen schouwburgzaal XL in Leidsche Rijn zal de mogelijkheden moeten bieden voor een complete avond uit.

Concreet betekent dat:

 • De extra zaal voor de schouwburg in Leidsche Rijn bouwen;
 • Verzelfstandigen Stadsschouwburg en Centraal museum;
 • Wijkgebonden culturele gebouwen waar cultureel ondernemers samen met de wijk invulling geven aan eigen producties en een eigen podium;
 • Elk park een buitenpodium in de vorm van een muziektent zoals op het Lepelenburg;
 • Uitvoering van het plan Leidsche Rijn Connectie, zoals opgesteld door de Intendanten Leidsche Rijn in augustus 2009.

 

Sport

De aanwezigheid van voldoende buurtgebonden sport en spelmogelijkheden in de openbare ruimte en in gemeentelijke sportzalen, zijn van groot belang voor het opgroeien tot gezonde mensen. Verder moeten er voldoende kwalitatief hoogwaardige stedelijke sportvoorzieningen beschikbaar zijn die zowel recreatiesport als topsport stimuleren. Wanneer we de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen serieus willen nemen, zal er nog sterker geïnvesteerd moeten worden in de jeugd. Omdat zij de topsporters van 2028 kunnen zijn.

Sportstimulering door een hechte samenwerking van onderwijs, naschoolse opvang, welzijnswerk en sportverenigingen is hierbij een logisch startpunt. De veelheid aan subsidiepotjes, regels, formulieren en loketten dienen de beoogde samenwerking absoluut niet, en dienen plaats te maken voor een klantgerichte ‘één loket’ benadering..

 

Een mix van vrijwilligers en verenigingsmanagers

Stadspartij Leefbaar Utrecht kiest voor een stedelijke pool van verenigingsmanagers, die  sportverenigingen tijdelijk ondersteunen. Verenigingen blijven het domein van de vrijwilliger, maar waar complexe problemen om ondersteuning vragen moet dat geleverd kunnen worden. Een goed sportbeleid moet gericht zijn op de ondersteuning van al die Utrechtse vrijwilligers die Utrecht tot een aantrekkelijke sportstad maken.

Goede, gespreide sportaccommodaties zijn een belangrijke pijler onder het sportbeleid. Maar zonder vitale verenigingen valt er weinig te sporten en hoeven we zelfs niet te denken aan het mede-organiseren van de Olympische Spelen.

Jongerensportplekken

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil dat de Jongerenontmoetingsplekken (JOP’s), die nu te vaak overlast veroorzaken, omgevormd worden tot JongerenSportPlekken. Dit zijn plaatsen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in combinatie met sportmogelijkheden, zoals een trapveld, een basketbal of panna-veldje. Goede ligging, goede vormgeving en goed beheer kunnen veel bijdragen aan het voorkomen van ergernis bij omwonenden en passanten. De beheergroep (naar het voorbeeld van de Hostels) bepaalt of een overlastgevende Jongerensportplek blijft voortbestaan of wordt opgeheven.

 • Stimuleren van omni-sportverenigingen;
 • Behoud kunstijsbaan in Utrecht;
 • Bundeling van alle subsidiemogelijkheden in één klantgericht loket;
 • Pool van verenigingsmanagers ondergebracht bij de VSU;
 • Voldoende binnenzwemwater om de groei van de stad bij te benen;
 • Bestaande wachtlijsten voor sportbeoefening worden effectief aangepakt;
 • Een nieuwe sporthal voor Utrecht-west;
 • Voldoende JongerenSportPlekken, die qua ligging, vormgeving en beheer instemming krijgen van alle betrokkenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |