Ruim baan voor de fiets(er)

0
utrecht fietsers ruimte

De fiets is het enige CO2-vrije vervoermiddel en verdient alleen daarom al een belangrijke plek in onze stad, ons verkeersbeleid en ons milieubeleid. Desondanks zijn er de afgelopen jaren helaas weinig nieuwe fietsvoorzieningen gerealiseerd. Een uitgebreid pakket aan maatregelen moet de inwoners en bezoekers van Utrecht stimuleren om vaker te kiezen voor de fiets: naar school, naar het werk, naar de binnenstad en bij de dagelijkse boodschappen.

Fietspaden

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil een robuust netwerk van snelle, veilige en geasfalteerde fietsroutes, die de wijken van de stad met elkaar verbinden. Er komen ‘flitsfietspaden’ die Utrecht met omliggende woonkernen verbindt. De fietspaden worden regelmatig onderhouden (en in de winter sneeuwvrij gemaakt), de bewegwijzering wordt uitgebreid (ook naar sportparken, wijken, scholen e.d.), wachttijden bij stoplichten worden ingekort en er komen meer rotondes (met voorrang voor de fiets). Fietspaden worden zoveel mogelijk tweerichtingsverkeer, zodat het onnodig oversteken van autowegen verleden tijd wordt. Gevaarlijke kruispunten worden met voorrang aangepast, zodat langzaam en snel verkeer ontvlochten wordt en de kans op dodehoekongelukken afneemt.

‘Missing links’ en alternatieve fietsroutes

Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk worden met prioriteit aangelegd. Langs de Waterlinieweg en langs nieuwe spoor- of tramlijnen wordt meteen een vrijliggend fietspad aangelegd. Er komen veilige fietsroutes naar alle scholen.

Er komen snel fietsroutes, die doorgaande wegen en grote kruispunten vermijden en daardoor wellicht iets ‘om’ zijn, maar minstens even snel en een stuk gezonder. Voorbeeld van zo’n alternatieve fietsroute is de Herenroute (tussen Oost en het Centraal Station) of langs de Vecht naar Zuilen.

Fietsenstallingen

Het tekort aan stallingsruimte in het centrum en rond het Centraal Station wordt aangepakt. Mobiele rekken worden op drukke momenten bijgeplaatst. Delen van autoparkeergarages worden verbouwd tot fietsenstalling. De eerste dag fietsparkeren in alle gemeentelijke stallingen wordt gratis en er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Het wordt voor bewoners makkelijker om een buurtstalling of fietstrommel te realiseren. We behouden de op initiatief van Stadspartij Leefbaar Utrecht verlaagde tarieven.

Meer fietsverhuurpunten

Er komen fietsverhuurpunten bij alle stations en P+R-terreinen. Naast het P+R-kaartje komt er ook een voordelig P+B-kaartje (Park & Bike).

Fiets centraal bij nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten krijgt de bereikbaarheid per fiets een belangrijke positie door middel van voldoende fietsklemmen nabij de ingang (voor bezoekers) en de inpandige fietsenberging (voor bewoners). In herstructureringsgebieden of bij grootschalige nieuwbouw worden auto’s onder de grond geparkeerd, terwijl het maaiveld groen, fiets- en kindvriendelijk wordt ingericht.

Bij bouwwerkzaamheden zijn voetgangers en fietsers vaak als eerste de klos, want de stoep en het fietspad worden afgesloten, met oversteken of een omweg als direct gevolg.  Zeker op hoofdfietsroutes worden door de gemeente en/of de aannemer vooraf maatregelen getroffen, gericht op het openhouden van de fiets- en wandelroutes.

Concreet betekent dit:

 • De fietsbewegwijzering wordt waar nodig verbeterd en/of geactualiseerd. Nieuwe bestemmingen (zoals nieuwe woonwijken, zwembaden, sportcomplexen, parken e.d.) worden in deze bewegwijzering opgenomen.
 • De fietsbrug tussen Oog in Al naar Leidsche Rijn (over A2 en Amsterdam – Rijnkanaal) wordt zo snel mogelijk gebouwd, waarbij serieus rekening gehouden wordt met de eventueel bezwaren van de omwonenden in Oog in Al. Ook andere ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk, zoals bijvoorbeeld Papendorp – De Meern, worden met voorrang aangelegd.
 • Langs de Waterlinieweg komt een doorlopend fietspad, zodat een vlotte verbinding tussen Lunetten/Hoograven en Rijnsweerd ontstaat dat gebruik maakt van de bestaande ongelijkvloerse kruisingen. Dit fietspad wordt uiteraard goed aangesloten op het bestaande fietspadennet.
 • Werk met werk maken: Bij de aanleg van nieuwe spoor- en tramlijnen wordt – indien ruimtelijk mogelijk – een vrijliggend flitsfietspad aangelegd.
 • In samenwerking met provincie en omliggende gemeenten worden flitsfietspaden naar ‘buiten’ aangelegd, zodat een snelle fietsverbinding voor forensen kan gaan concurreren met de auto.
 • Stoplichten worden waar mogelijk weggehaald en vervangen door bijv. rotondes met de fiets in de voorrang. Indien dat niet mogelijk is, wordt het rood licht voor fietsers zo kort mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door ze tweemaal per cyclus groen te geven of door fietsers groen te geven direct aansluitend op de busbaan. Op drukke kruisingen worden aftelstoplichten geplaatst, zodat de fietsers kunnen zien hoe lang het duurt voor zij groen licht krijgen. Dit voorkomt voor een deel het door rood rijden. Bij stoplichten wordt bovendien voldoende opstelruimte gecreëerd.
 • De gemeente gaat werk maken van alternatieve fietsroutes: routes die door woonwijken lopen, doorgaande wegen en grote kruispunten vermijden en daardoor wellicht iets ‘om’ zijn, maar minstens even snel.
 • De gemeente zorgt voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers. Bij aanleg van nieuwe fietspaden wordt uitgegaan van de landelijke CROW-aanbevelingen.
 • De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en regelmatig en vergeet de fietsroutes niet bij het strooien. Te laag overhangend groen wordt regelmatig gesnoeid.
 • De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in.
 • De gemeente zorgt voor een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes naar de scholen.
 • Gevaarlijke kruispunten worden met voorrang aangepast, zodat langzaam en snel verkeer ontvlochten wordt en de kans op dodehoekongelukken verminderd.
 • De gemeente pakt fietsdiefstal integraal aan en gebruikt daarvoor het landelijke Plan van Aanpak dat door o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld.
 • De aankoop van een nieuwe fiets en reparaties aan de fiets worden opgenomen in het U-pasbeleid.
 • De gemeente maakt het fietspadennet visueel toegankelijk m.b.v. de IDED-methode. Gevaarlijke paaltjes worden zichtbaar en herkenbaar gemaakt door gebruik van kleuren en witte strepen op het asfalt, zodat het aantal eenzijdige fietsongevallen zal afnemen.
 • Het fietspadennet wordt toegankelijk gemaakt voor het toenemende aantal bakfietsen. Brommers worden zo veel mogelijk van het fietspad geweerd.
 • Fietspaden worden zoveel mogelijk tweerichtingsverkeer, zodat onnodig oversteken (en nodeloos wachten) voorkomen wordt.
 • Woon-werkverkeer moet zoveel mogelijk met het OV of de fiets. De gemeente beweegt bedrijven ertoe hiertoe stimulerende maatregelen te nemen. Om het goede voorbeeld te geven kiest ook het college vaker voor de fiets en laat de (milieuvriendelijke) dienstauto zo vaak mogelijk staan.
 • Er komt een fiets-bus-fiets-proef in het regiovervoer, zodat forensen met de fiets naar de bushalte gaan, de fiets meenemen en vanaf het OV-knooppunt de stad per fiets in kunnen rijden. Bij succes wordt de proef uitgebreid.

Concreet fietsparkeren:

 • De aanvraagprocedure voor een buurtstalling of een fietstrommel wordt verkort en vereenvoudigd. Het op voorstel van Leefbaar Utrecht ingevoerde lagere stallingstarief blijft gehandhaafd.
 • De gemeente ziet streng toe op een goede uitvoering van de opnieuw verplichte fietsenberging bij nieuwbouw.
 • De gemeente zorgt voor voldoende (bewaakte) fietsstallingsruimte, waarbij rekening gehouden wordt met een flinke groei van het fietsgebruik. Niet alleen bij het CS, maar ook bij andere publiekstrekkers, zoals sportvoorzieningen, scholen, wijkbureau’s, parken e.d. Bij nieuw-/verbouw van een publieke functie wordt ook voldoende stallingsruimte voor bezoekers gerealiseerd. Hierbij kan de fietsparkeertool van Goudappel Coffeng gebruikt worden.
 • Delen van de Catharijnesingel wordt gedurende de bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied ingericht als tijdelijke fietsenstalling
 • Indien het tekort aan fietsparkeerplaatsen blijft bestaan, worden delen van autoparkeergarages omgebouwd tot fietsenstalling. De garage onder het Vredenburg komt daarbij als eerste in aanmerking.
 • De eerste dag fietsparkeren wordt bij alle gemeentelijke stallingen gratis.
 • Nieuwe fietsenrekken voldoen aan de normen van ‘Fietsparkeur’.
 • Op piekmomenten en bij evenementen worden mobiele fietsklemmen bijgeplaatst.
 • Het aantal fietsverhuurpunten van OV-fiets wordt uitgebreid naar o.a. P+R-terreinen, waar het ook mogelijk wordt te kiezen voor een ‘P+F-kaartje’ (Parkeren en Fietsen ipv Parkeren en Reizen).
 • Weesfietsen worden na drie i.p.v. vier weken verwijderd, zodat de schaarse stallingsplekken voor iedereen beschikbaar blijven. Alleen wanneer een gebied objectief ruim voldoende stallingsruimte heeft, kan handhavend opgetreden worden tegen buiten de rekken geplaatste fietsen.
 • Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen bij fietsenstallingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |