Bewoners betrekken bij hun stad

0
bewoner utrecht

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil samen met de Utrechters werken aan een samenleving waarin elke bewoner een gelijke kans krijgt om zijn eigen leven, met respect voor en rekening houdend met elkaar, vorm te geven zoals zij of hij dat wil. Een belangrijk uitgangspunt is voor ons dat wie volop van zijn rechten gebruik wil maken, ook ten volle zijn plichten moet vervullen. Samenleven kun je niet alleen!

Wij kiezen in de eerste plaats voor u. Wij vragen de mensen die in Utrecht wonen om actief mee te werken, mee te doen en mee te bouwen aan de toekomst van de stad. Bewonersinvloed is voor ons absoluut niet vrijblijvend: Wij vinden het belangrijk dat u als gelijkwaardig gesprekspartner met politici en ambtenaren aan tafel zit, om gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossingen voor de stad.

De gemeente Utrecht en de lokale politiek dient toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor haar bewoners. Dat betekent heldere taal, directe verantwoording en duidelijke besluitvormingsprocessen. Stadspartij Leefbaar Utrecht verwacht ook iets van u: passie voor uw eigen leefomgeving en een groot hart voor de stad Utrecht.

 

Bewonersparticipatie

Meer zeggenschap en meer middelen brengen naar de plek waar mensen wonen en leven  is voor Stadspartij Leefbaar Utrecht nog altijd een speerpunt. Het gaat ons er niet alleen om wat wij zelf ergens van vinden, maar dat ideeën en initiatieven van bewoners(groepen) gerealiseerd worden. Het in 2009 vastgestelde participatie-protocol moet voortvarend uitgevoerd worden. Bij het ontwikkelen van plannen worden de bewoners zo vroeg mogelijk betrokken. Bovendien worden er vooraf heldere, toetsbare afspraken gemaakt over de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

Expertisebudget

Wanneer bewonersgroepen met alternatieve plannen komen bij renovatie, nieuwbouw- of sloopprojecten, zal Stadspartij Leefbaar Utrecht die inspanningen belonen door deze plannen gelijkwaardig te behandelen als de plannen van de gemeente en/of woningcorporaties. Bewonersgroepen die zich willen laten adviseren en laten bijstaan door experts, moeten via het wijkbureau beroep kunnen doen op een nieuw ‘expertisebudget’.

Interactieve beleidsvorming

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil vijf projecten ‘interactieve beleidsvorming’ in vijf verschillende wijken, waarmee de gelijkwaardigheid tussen bewoners en beleidsmakers nog duidelijker naar voren komt.

Referendum

Wanneer bewoners het initiatief nemen om thema’s breed aan de stad voor te leggen via een referendum, zal Stadspartij Leefbaar Utrecht dit initiatief altijd steunen. Wij volgen bij stemmingen in de gemeenteraad altijd de uitkomst van het referendum, aangezien wij er wel van overtuigd zijn dat de bewoners van onze stad heel goed in staat zijn een goede afweging te maken over het voorgelegde onderwerp.

De referendumverordening wordt grondig aangepast, na het echec met het burgemeestersreferendum en het onlangs onterecht afgewezen referendum over het Actieplan Luchtkwaliteit. De gemeenteraad beperkt zich bij raadgevende referenda voortaan tot het toetsen van de opgestelde criteria en onthoudt zich van een politieke afweging. Zo krijgt de Utrechtse bevolking pas echt de mogelijkheid zich uit te spreken over belangrijke dossiers.

De wijkraden

We gaan door met de wijkraden, die sinds 2001 op initiatief van Leefbaar Utrecht zijn opgestart. Maar ook al die betrokken Utrechters die actief meedoen in bewonersgroepen, milieugroepen, vrijwilligers op alle terreinen van de samenleving zijn belangrijke bouwstenen en bronnen voor een gezonde samenleving en een goede ontwikkeling van de stad. We willen het wijkgericht werken nog meer versterken. Via een open uitnodiging aan de wijk kunnen actieve bewonersgroepen samen met de wijkraden, de wijkwethouder en met ondersteuning van de wijkmanager meer invloed krijgen op de wijkjaarplannen. Samen een antwoord geven op de vraag: “Wat is er bereikt in een afgesloten jaar en wat wordt de jaarvisie, het jaarplan  voor het komende jaar?”

Concreet betekent dat:

  • Er komt een uniforme regeling t.a.v. de ondersteuning van de wijkraden;
  • De aanbevelingen uit de wijkraadevaluatie 2009 snel uitvoeren;
  • Invoeren van de ‘open uitnodiging’ voor bewoners(groepen) om de wijkjaarplannen mee inhoud te geven.

Het leefbaarheidsbudget

Betrokken burgers weten heel goed wat belangrijk is voor hun straat en hun buurt. Dat uit zich bijvoorbeeld in het opzetten en beheren van buurtaccommodaties en het zelfbeheer van delen van de openbare ruimte: precies wat Stadspartij Leefbaar Utrecht verstaat onder het gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor je stad. Dit soort initiatieven moet kunnen rekenen op voldoende ondersteuning en voldoende budget. De beslissing over het gebruik van die budgetten, zoals bijvoorbeeld het leefbaarheidsbudget, moet volledig en zonder uitzondering het gevolg zijn van initiatieven die vanuit de bevolking worden aangedragen. Het leefbaarheidsbudget moet weer omhoog naar 1 miljoen euro per wijk per jaar. Geld dat in het betreffende jaar niet is besteed, gaat terug naar de algemene middelen van de gemeente.

Concreet betekent dat:

  • De bezuiniging op het leefbaarheidsbudget wordt ongedaan gemaakt, zodat er per jaar weer 1 miljoen euro per wijk beschikbaar is voor bewonersinitiatieven;
  • Het leefbaarheidsbudget en andere flexibele budgetten worden uitsluitend bestemd voor aanvragen van bewoners en gebruikers van de wijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |