Bestuurlijke vernieuwing

0
natuur utrecht

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil een compacte, open, transparante en efficiënte gemeentelijke organisatie. De Utrechters moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige, snelle en flexibele dienstverlening. Geen ontwijkende antwoorden en geen geschuil achter juridische regels. De gemeente Utrecht moet een organisatie zijn die op het juiste moment de juiste dingen doet en deze goed uitvoert. Geen gesloten bastion meer, maar een moderne, slagvaardige en zich vernieuwende organisatie waar de inwoners centraal staan.

Er staan ons een aantal jaren te wachten van onzekere ontwikkelingen vanwege de economische situatie. Het doorvoeren van bezuinigen zal niet te voorkomen zijn. Bezuinigen hoeft niet altijd slecht te zijn, het levert ook nieuwe kansen op. Dat geldt ook voor een gemeentelijke organisatie zelf, die wat ons betreft fors gaat bezuinigen op de personeelskosten en de inhuur van externe arbeidskrachten.

Personeelsbeleid

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil dat de gemeente fors bezuinigd op haar personeelslasten. Dat kan door het invoeren van een selectieve vacaturestop, het beperken van de externe inhuur en het goed aanbesteden van extern te verrichten arbeid. Hierdoor kunnen jaarlijks vele miljoenen euro’s bespaard worden, die in de stad geïnvesteerd kunnen worden (aanpak achterstallig onderhoud) of via lastenverlaging worden teruggegeven aan de inwoners.

Daarnaast moet er juist meer geïnvesteerd worden in de gemeentelijke organisatie, zodat noodzakelijke kennis en expertise beschikbaar is en er veel minder vaak een beroep gedaan wordt op dure externe arbeidskrachten. In de afgelopen vier jaar is ook het aantal ambtenaren fors gegroeid. Door de selectieve vacaturestop opnieuw in te voeren, willen wij het aantal ambtenaren beperken tot maximaal 14 ambtenaren per 1000 inwoners.

Concreet betekent dit:

  • De grootschalige inhuur van externen wordt progressief afgebouwd. Er wordt voortaan geïnvesteerd in de opbouw van kennis in de gemeentelijke organisatie;
  • Er komt een selectieve vacaturestop om het aantal ambtenaren in te perken;
  • Bij elk nieuw beleidsplan worden afspraken vastgelegd over planning en doorlooptijden per planfase. De doelen in beleidsnota’s en begroting dienen 1 op 1 met elkaar overeen te komen. Alleen zo kan de gemeenteraad de realisatie van doelen controleren en voor inwoners inzichtelijk maken;
  • Minimaal twee keer gedurende deze raadsperiode zal de rekenkamer gevraagd worden de toekenning van middelen en/of de effectiviteit van een gemeentelijke dienst te controleren.

Regels en formulieren

Het vereenvoudigen en verminderen van regels is en blijft een belangrijke prioriteit. Op de website van de Gemeente Utrecht moeten meer digitale formulieren beschikbaar komen, waardoor de gemeente makkelijker bereikbaar wordt voor haar inwoners.

Handhaving

Om de samenleving goed te laten functioneren zijn regels nodig. Voor Stadspartij Leefbaar Utrecht zijn regels nooit een doel op zich: Voor elke regel moet gelden (1) dat hij een probleem aanpakt dat niet op een andere manier opgelost kan worden en (2) dat hij te handhaven is. Want regels die na zo’n zorgvuldige afweging zijn ingesteld, moeten wat ons betreft consequent gehandhaafd worden. Falende handhaving leidt uiteindelijk tot ontwrichting van de samenleving: illegaal bouwen en wonen, bijstandsfraude, vervuiling van de openbare ruimte tot en met hufterig en asociaal gedrag.

De gemeentelijke handhavingscapaciteit moet groot genoeg en kwalitatief goed genoeg zijn om de gemeentelijke regelgeving effectief te kunnen handhaven. De hechte samenwerking tussen verschillende instanties moet worden voortgezet en waar mogelijk worden versterkt. Helaas zijn ultieme maatregelen – zoals samenscholingsverboden, gebiedsverboden en beveiligingscamera’s – soms noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen.

Duurzaamheid

De gemeente Utrecht kan op het gebied van milieu en duurzaamheid pas echt geloofwaardig zijn, als het een consequente voorbeeldfunctie vervult door zélf vernieuwende en verantwoorde keuzes te maken als het gaat om duurzaamheid. Denk daarbij aan een duurzaam inkoopbeleid, een energiezuinig (elektrisch) wagenpark, het verschaffen van stageplekken en een energieneutraal Stadskantoor.

 

Communicatie

Voor een open, transparante politiek wil Stadspartij Leefbaar Utrecht een wekelijkse openbare persconferentie waarin wethouders directe verantwoording afleggen aan de stad. Zo ontstaat er weer een directe relatie tussen college en pers. Nu loopt dat veel te vaak via zorgvuldig verwoorde persberichten en communicatiemedewerkers. Het aantal communicatiemedewerkers wordt in de komende twee jaar gehalveerd.

Snel betalen

De gemeente Utrecht betaalt rekeningen van haar dienstverleners en toeleveranciers altijd binnen 30 dagen na ontvangst. Zo wordt voorkomen dat ondernemers in financiële problemen komen als gevolg van het trage betalingsgedrag van de gemeente.

Gemeente Utrecht stapt uit Bestuursregio Utrecht

De Bestuursregio Utrecht (BRU) is een samenwerkingsverband van negen gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, waarvan het bestuur niet democratisch gekozen wordt. Het BRU heeft zeggenschap over belangrijke onderwerpen, zoals woningbouw, woonruimteregulering en het openbaar vervoer. Stadspartij Leefbaar Utrecht wil dat de Utrechtse gemeenteraad rechtstreekse zeggenschap krijgt over deze onderwerpen, zodat de stad makkelijker haar eigen beleid kan opstellen en uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

® Copyright 2021 | Sitemap | Sites |